Adatkezelési tájékoztató sütikezelésről

a GDPR 13. és 14. cikke szerinti tartalommal (ha az adatokat nem csak az érintettől gyűjtik)

 

Adatkezelés tárgya:

Sütitájékoztató

Amikor az oldal látogatója, mint érintett a tájékoztatóval érintett weboldalt meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie-t helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. Adatkezelő kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá az oldal kényelmesebb használatát elősegítő sütiket használ. Az adatkezelő által alkalmazott sütik egy része csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek oly kényelmi sütik, melyek egy vagy több hónapig tárolódnak az érintett számítógépén: hogyha az érintett rendszeresen látogatja az oldalt, akkor a böngészője megjegyzi a korábban használt beállításait, így nem szükséges minden megtekintéskor az érintettnek újból elfogadnia a süti tájékoztatót vagy rendszeresen beállítania az igényei szerinti szűrési feltételeket.

Az adatkezelő neve:

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Az adatkezelő székhelye: 

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

Az adatkezelő képviselője:

Dr. Szuromi-Kovács Ágnes

Az adatkezelő elérhetősége:

Postai úton: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

Elektronikus úton: ugyfelszolgalat@csalad.hu

Az adatkezelés célja:

Sütik által megvalósított adatkezelés

A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák, vagy automatizmusokkal segítsék és könnyítsék a honlap használatát.

A munkamenet sütik az oldal böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődne. 

A használatot támogató kényelmi sütik lehetővé teszik, hogy az oldal megjegyezze, milyen működési módot választott (pl. elfogadta a süti tájékoztatót, a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül az oldal kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A sütik pontos típusáról, tartalmáról, tartományáról, a küldés feltételeiről, valamint a létrehozási- és lejárati dátumról az oldal URL-je melletti „lakat-szimbólumra” (webhelyadatok megtekintése, az oldalinformációk megtekintése) kattintva, azon belül a „cookiek” vagy „használatban lévő cookiek” vagy „cookiek megjelenítése” alpont alatt szerezhető információ.

Érintett domain: 

Süti típusa: 

Adatkezelés időtartama: 

csalad.hu

Munkamenet sütik: az oldal üzemeltetése, működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása, vagy a rendszer biztonsága (használat támogatása): 

Legfeljebb 1 évig (egy-egy típusú munkamenet süti ettől hosszabb időtartamban is kezelheti az adatokat).

  • CS_HU_SEGMENT

A felhasználók munkamenetéért, illetve az adataik biztonságáért felel. 1 évig tárolja az adatokat. 

csalad.hu

 

Használatot támogató kényelmi sütik: az oldal használata (honlap böngészése, funkciók használata): 

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak (egy-egy típusú, használatot támogató, kényelmi süti ettől hosszabb időtartamban is kezelheti az adatokat).

  • Google Analytics sütijei: 
  1. _ga, _gat, _gid

Harmadik féltől származó sütik. A webhely- és alkalmazástulajdonosokat segíti a szolgáltatásaik használatának megismerésében. Az alkalmazott sütik segítségével információk gyűjthetők, és jelentés készíthető a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy személy szerint azonosítaná a látogatókat a Google számára. 
A „_ga” süti a Google Analytics által használt fő süti, mely lehetővé teszi a szolgáltatások számára, hogy megkülönböztessék egymástól a felhasználókat. 2 évig érvényes. Minden olyan webhely használja, amely igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást

  • Hotjar sütijei: 
  1. _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjFirstSeen, _hjIncludedInPageviewSample, _hjIncludedInSessionSample, _hjSessionUser, _hjSession

Harmadik féltől származó sütik. A felhasználói műveletek követésére szolgál, illetve a korlátozott látogatottság és munkamenet indítás szempontjából bírnak relevanciával. Az ide tartozó sütik aggregált adatokat adnak az Adatkezelőnek a felhasználói viselkedésről. Maximum 30 percig tárolják az adatokat. Igaz-hamis értéket kezel. Egyedi felhasználók követésére nem alkalmas.

  • Facebook sütijei:
  1. _fbp

Harmadik féltől származó süti. Az oldallátogatás követésének funkcióját tölti be, és a felhasználói műveletek követésére, hatékonyságának mérésére szolgál. 3 hónapig tárolja az adatokat.

 

A személyes adatok kategóriái:

Az alkalmazott sütik jellemzően igaz-hamis értékeket, UUID azonosítót, hash-elt tartalmakat kezelnek. 

A kényelmi sütikben személyes adatok nem kerülnek rögzítésre: kizárólag egy azonosítószámot kerül eltárolásra, melyből az oldal értesül, hogy a sütitájékoztató korábban elfogadásra került. A kényelmi sütit a kliens gép böngészője tárolja 30 napos lejárati idővel.

Személyes adatnak minősülnek az érintettek által használt rendszerek és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítók (például IP-címek és cookie-azonosítók).

Az adatkezelés jogalapja:

Munkamenet sütik: GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont: az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A közérdekű adatkezelést megalapozza a GDPR 24. cikke és 32. cikke, melyek alapján Adatkezelőnek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell végrehajtania annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik, valamint, hogy a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentettkockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

Használatot támogató kényelmi sütik: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez.  

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tartalma (megadásának módja): a hozzájárulást az oldal meglátogatásakor, a felugró ablakon megjelenített módokon lehet megadni.

Reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. A megtekintéshez adott esetben a reklámblokkoló alkalmazás deaktiválása szükséges.

 

Az érintett jogai:

Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.

Az érintettnek joga van arra, hogy:

- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: Adatkezelő az érintett ezirányú kérelmére tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja a róla kezelt személyes adatokat (adathordozhatósághoz való jog). 

- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke szerinti feltételek teljesülnek (tiltakozáshoz való jog). 

- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés átláthatóságát elősegítő garancia jelen adatkezelési tájékoztató útján realizálódik, de Adatkezelő a fenti elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára (hozzáférési jog). 

- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni, mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

- adatainak törlését kérje: az adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak (törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”). 

- adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog).

- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike teljesül; ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel teljesül, Adatkezelő a megfelelő módon intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti (korlátozáshoz való jog).

Az érintetti jogok érvényesítésére Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (székhelye, e-mail címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést. Adatkezelő a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan. 

Biztonsági intézkedések általános leírása:

Adatkezelő a sütik révén nem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót, még azok engedélyezése esetén sem. Az érintett a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az adatkezelő elektronikus szolgáltatásait.

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól: 

Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefoxhttps://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se 
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Microsoft Edgehttps://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 


Mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy az érintett képes lesz az oldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. Az oldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

Adattovábbítás címzettje:

Adatkezelő nem továbbítja az adatokat más szervezetnek.

Külföldi adattovábbítás:

Adatkezelő nem továbbítja az adatokat harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére. Adatkezelő a sütik alkalmazása révén bevonhat az adatkezelésbe meghatározott – adott esetben az Európai Unión kívüli – harmadik feleket: például az adott esetben alkalmazott, Google-höz köthető, tőle származó sütik segítségével adatkezelő információkat gyűjthet, majd jelentést készít a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy személy szerint azonosítaná a látogatókat a Google számára. A süti-technológia révén érintett, fenti szervezeten kívül Adatkezelő nem továbbítja a kezelt személyes adatokat harmadik országba, sem nemzetköri szervezet részére. 

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

Adatkezelő nem valósít meg automatizált adatkezelést (ideértve a profilalkotást is). 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Név: dr. Schubert István

Elérhetőség: schubert.istvan@csalad.hu

Jogorvoslat:

Az érintett panasszal élhet az Adatkezelőnél az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban. Ilyen panaszát az érintett az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségén keresztül juttathatja el Adatkezelő számára. 

Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu 


A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek