Ki jogosult rá?

A saját háztartásban nevelt gyermekre tekintettel

  • a szülő
  • a nevelőszülő
  • a gyám
  • az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték

Szülőnek tekintendő: a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő; a szülővel együtt élő házastárs; az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja.

Milyen időtartamra jár?

- A még nem tanköteles gyermekre tekintettel, továbbá

- a tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint

- a tankötelezettsége megszűnését követően köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a 20. – sajátos nevelési igényű tanuló esetén 23. – életévét betölti.

Milyen összegű?

A családi pótlék havi összege

Igényelhető-e visszamenőlegesen?

A családi pótlékot visszamenőleg, legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennállt.

Hol és hogyan igényelhető?

A kérelem benyújtható

Az igényt a „Kérelem családi pótlék megállapítására” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani.

A családi pótlékkal kapcsolatosan bővebb információk érhetők el a Magyar Államkincstár honlapján.