2019. július 1-től a második és további gyermekeket vállaló családoknak lehetőségük van arra, hogy csökkentsék a jelzáloghitel-tartozásukat. A második gyermeket vállaló családok 1 millió forinttal mérsékelhetik jelzáloghitel-tartozásukat, míg a harmadik gyermeknél 4 millió forint a hitelelengedés összege, minden további gyermeknél pedig további 1-1 millió forinttal csökkenthetik a jelzáloghitel-tartozásukat a családok.

A jelzáloghitel-elengedés feltételei

Csak a gyermek születését (a támogatás magzatra tekintettel való igénylését) megelőzően felvett hitelre jár a jelzáloghitel-elengedés.

Jogosultak lehetnek azok a két- vagy többgyermekes családok, ahol a vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek 2018. január 1-e után született, vagy a kérelem benyújtásakor az édesanya már a 12. hetét betöltött várandós.

A házastársak és az élettársak a támogatást kizárólag együttesen igényelhetik, abban az esetben is, ha a jelzáloghitel-szerződésnek csak az egyik fél az alanya.

2020 májusától a jelzáloghitel-elengedést olyan esetekben is igényelhetik a családok, ha az ingatlan csak az egyik szülő nevén van.

A támogatásra való jogosultság megállapításakor a házastársakkal, illetve élettársakkal közös háztartásban élő kiskorúak vehetők figyelembe.

A jogosultság további kritériumai

 • büntetlen előélet, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés
 • köztartozás-mentesség
 • az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban tudomásul veszi, hogy a más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek a támogatás igénylésénél nem vehető figyelembe.

A jelzáloghitel-elengedés ügyintézésének a menete

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. A támogatásra való jogosultság feltételeit igazoló dokumentumok hiánytalan meglétét a kormányhivatal, illetve – ha a kérelmet a kormányablaknál nyújtották be – a kormányablak ellenőrzi.

A kormányablak a kérelmet mellékleteivel együtt a benyújtást követő napon továbbítja a kormányhivatalnak. A kormányhivatal vagy – ha a kérelmet a kormányablaknál nyújtották be – a kormányablak a kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek.

Ezt követően, pozitív döntés esetén, a pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára utalja a teljes összeget.

A pénzintézet az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel, ezt az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás igénybevételével történő előtörlesztés esetén a folyósítást követő 10 napon belül a pénzügyi intézmény köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztőrészleteit újraszámolni és arról a támogatottat és a kormányhivatalt értesíteni.

Mire használható fel a jelzáloghitel-elengedés?

A jelzáloghitel-elengedést az igénylő a lakáscélú jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használhatja fel. Amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékainak – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére is felhasználható. Amennyiben a teljes tartozás összege nem éri el az 1 millió Ft-ot, a különbözetre a kérelmező nem tarthat igényt.

Az igényléshez szükséges dokumentumok

 • személyi igazolvány/útlevél/gépjárművezetői engedély (amennyiben van, akkor a gyermekeké is)
 • adóigazolvány (gyermekeké is)
 • személyi azonosító jelet és lakcímet tanúsító igazolvány {lakcímkártya} (gyermekeké is)
 • kitöltött erkölcsi bizonyítványt igénylő adatlap
 • a támogatással csökkentendő jelzáloghitel-szerződés

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolandó

 • a támogatással csökkentendő jelzáloghitel-szerződés másolati példánya
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • gyermekek születési anyakönyvi kivonatai

Speciális esetekben

 • örökbefogadásnál a gyámhatóság engedélyező határozata
 • a közös háztartásban élés, valamint élettársak esetében ennek időtartamát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nem magyar állampolgár támogatott személy esetén további személyes dokumentumok
 • Várandósság esetén várandósgondozási könyv másolati példánya
 • Elhalálozott gyermekre vonatkozó halotti anyakönyvi kivonat, halva született gyermekre vonatkozó, a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti okirat
 • Elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését rögzítő bírósági ítélet, gyámhatóság kirendelő határozata
 • Osztatlan közös tulajdonban lévő, több önálló használati egységet érintő ingatlan (pl. ikerház) esetében megosztási vázrajz (amennyiben rendelkezésre áll) és a közös tulajdon használatára vonatkozó, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodás.

(fotó: Shutterstock)