Adatkezelési tájékoztató 

a GDPR 13. cikke szerinti tartalommal (ha az adatokat az érintettől gyűjtik)

 

Adatkezelés tárgya:

A csalad.hu weboldal adatkezelései: 

A weboldal bármilyen browser használatával elérhető. A felülete különböző aloldalakból áll, melyek között navigálni lehet; bizonyos kifejezéseken elhelyezett link formájában a rendszer átnavigálhatja a használóját a weboldal releváns oldalára.

Az adatkezelő neve:

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Az adatkezelő székhelye:

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

Az adatkezelő képviselője:

Dr. Szuromi-Kovács Ágnes

Az adatkezelő elérhetősége:

Postai úton: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

Elektronikus úton: ugyfelszolgalat@csalad.hu

Az adatkezelés célja:

Hírlevélre történő feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak fenti célból történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható ugyanolyan módon, mint ahogy azt az egyén korábban megadta. A hozzájárulás tartalma (megadásának módja) röviden: a rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feliratkozzanak az Adatkezelő hírlevelére. Ehhez az érintettnek meg kell adnia az e-mail címét, valamint hozzá kell járulnia az adatkezeléshez egy erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával. Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy – az érintettet egyébként is megillető jogok érvényesítése mellett – az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül visszavonja.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig.

Az érintett jogai:

Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során. 

Az érintettnek joga van arra, hogy: 

- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: Adatkezelő az érintett ezirányú kérelmére tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja a róla kezelt személyes adatokat (adathordozhatósághoz való jog). 

- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke szerinti feltételek teljesülnek (tiltakozáshoz való jog). 

- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés átláthatóságát elősegítő garancia jelen adatkezelési tájékoztató útján realizálódik, de Adatkezelő a fenti elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára (hozzáférési jog). 

- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni, mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

- adatainak törlését kérje: az adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak (törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”). 

- adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog). 

- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike teljesül; ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel teljesül, Adatkezelő a megfelelő módon intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti (korlátozáshoz való jog). 

Az érintetti jogok érvényesítésére Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (székhelye, e-mail címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést. Adatkezelő a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.

Biztonsági intézkedések általános leírása:

Adatkezelő az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Adatkezelő a kezelt személyes adatok vonatkozásában a releváns kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.

Adattovábbítás címzettje:

Adatkezelő nem továbbítja az adatokat más szervezetnek.

Külföldi adattovábbítás:

Adatkezelő nem továbbítja az adatokat harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

Adatkezelő nem valósít meg automatizált adatkezelést (ideértve a profilalkotást is).

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

dr. Schubert István, 

schubert.istvan@csalad.hu

Jogorvoslat:

Az érintett panasszal élhet az Adatkezelőnél az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban. Ilyen panaszát az érintett az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségén keresztül juttathatja el Adatkezelő számára. Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 

A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek