A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. közfeladatot ellátó szervként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 37. §-ban, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. közhasznú jogállásról szóló szakaszaiban meghatározott kötelezettségének eleget téve teszi közzé az alábbi adatokat:

 

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 

  1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV HIVATALOS NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely és levelezési cím: 1134 Tüzér utca 33-35.
Postafiók: 1555 Budapest Pf. 65
Központi telefonszám: +36 70 500 1626
E-mail: titkarsag@csalad.hu
Web: https://csalad.hu/kategoria/rolunk

 2. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGJELÖLÉSÉVEL, AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2024. május 1-ig

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2023. november 30-ig

 3. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV VEZETŐINEK ÉS AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK NEVE, BEOSZTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE

TERÜLET

VEZETŐ

BEOSZTÁS

ELÉRHETŐSÉG

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

ÜgyvezetőBartos Andrea Katalinügyvezetőtitkarsag@csalad.hu

+36-70/500-1626

 

Családtámogatási és Stratégiai IgazgatóságAnnus Gáborcsaládtámogatási és stratégiai igazgatótitkarsag@csalad.hu

+36-70/500-1626

 

Fenntartható Programok IgazgatóságaZsigmond Tiborfenntartható programok igazgatótitkarsag@csalad.hu

+36-70/500-1626

 

Gyermekút Módszertani Központ Dr. Kereki JuditGyermekút Módszertani Központ  igazgatótitkarsag@csalad.hu

+36-70/500-1626

 

Kommunikációs és Kreatív IgazgatóságDus Polettkommunikációs és kreatív igazgatótitkarsag@csalad.hu

+36-70/500-1626

 

Működéstámogatási Igazgatóságdr. Szilágyi Veronikaműködéstámogatási igazgatótitkarsag@csalad.hu

+36-70/500-1626

 

 4. ÜGYFÉLKAPCSOLAT:

Ügyfélkapcsolat: szerződéses partnereink a szerződésükben megjelölt kapcsolattartón keresztül tudnak érintkezni a Társasággal.
Egyéb esetekben kérjük a megadott e-mailes, vagy telefonos elérhetőségeinket használják.

E-mail:  ugyfelszolgalat@csalad.hu
Tel.: +36 70 500 1626

 5. TESTÜLETI SZERV ESETÉN A TESTÜLET LÉTSZÁMA, ÖSSZETÉTELE, TAGJAINAK NEVE, BEOSZTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE

A Társaságra nézve nem releváns

 6. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE VAGY ELLENŐRZÉSE ALATT ÁLLÓ, VAGY
ALÁRENDELTSÉGÉBEN MŰKÖDŐ MÁS KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK MEGNEVEZÉSE

A Társaságra nézve nem releváns

 7. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, ILLETVE RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ
SZERVEZET NEVE

A Társaságra nézve nem releváns

 8. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZALAPÍTVÁNYOK NEVE

A Társaságra nézve nem releváns

 9. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE

A Társaságra nézve nem releváns

 10. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT LAPOK NEVE

A Társaságra nézve nem releváns

 11. KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELETT TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28., Levelezési cím: 1363 Pf. 17, Központi telefonszám: +36 1 354 4800)
Fővárosi Főügyészség (Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13., Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13. T: 472-4000, Fax: 472-4141 Fax: 472-4163)
Állami Számvevőszék (cím: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10., Levelezési cím: 1364 Budapest 4. Pf. 54., Központi telefonszám: +36-1-484-9100)

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ, A SZERVRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK, VALAMINT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VAGY ÜGYREND, AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT HATÁLYOS ÉS TELJES SZÖVEGE

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről  
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
1536/2022. (XI. 9.) Korm. határozat a 2014-2020 programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós források maradéktalan felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről   
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről  
354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
A Szervezeti és Működési Szabályzat a SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK című fejezet 2. pontja, az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT a jelen fejezet 6. pontja alatt található meg.

 2. AZ ORSZÁGOS ILLETÉKESSÉGŰ SZERVEK, VALAMINT A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ESETÉBEN A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

A Társaságra nézve nem releváns

 3. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

A Társaságra nézve nem releváns

 4. ÁLLAMIGAZGATÁSI, ÖNKORMÁNYZATI, ÉS EGYÉB HATÓSÁGI ÜGYEKBEN ÜGYFAJTÁNKÉNT ÉS ELJÁRÁSTÍPUSONKÉNT A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE, HATÁSKÖR GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA ESETÉN A TÉNYLEGESEN ELJÁRÓ SZERV MEGNEVEZÉSE

A Társaságra nézve nem releváns

 5. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT VAGY KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL FINANSZÍROZOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE

A Társaságra nézve nem releváns

 6. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL FENNTARTOTT ADATBÁZISOK, ILLETVE NYILVÁNTARTÁSOK LEÍRÓ ADATAI (NÉV, FORMÁTUM, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, AZ ADATOK FORRÁSA, KÉRDŐÍVES ADATFELVÉTEL ESETÉN A KITÖLTENDŐ KÉRDŐÍV), AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA BEJELENTENDŐ NYILVÁNTARTÁSOKNAK AZ E TÖRVÉNY SZERINTI AZONOSÍTÓ ADATAI; A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL – ALAPTEVÉKENYSÉGE KERETÉBEN – GYŰJTÖTT ÉS FELDOLGOZOTT ADATOK FAJTÁI, HOZZÁFÉRÉS MÓDJA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (CSALÁDBARÁT HELY TANÚSÍTÓ VÉDJEGY)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SÜTIKEZELÉSRŐL (okit.hu)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SÜTIKEZELÉSRŐL (csalad.hu)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG ÉS KÖLTSÉGVETÉS)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁCSADÁS)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (ÖNKÉNT JÖTTEM DÍJ)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (NYEREMÉNYJÁTÉK)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (SZEMÉLYES MEGJELENÉS)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (KASPÓ KÉPZÉS)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (JÓGYAKORLATOK WORKSHOP)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (GYERMEKÚT APPLIKÁCIÓ)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (GYERMEKFEJLŐDÉSI KÉRDŐÍV)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (KÉPZÉS)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (BÖLCSŐDE)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (KÖZÉRDEKŰ ADATOK KEZELÉSE)

MUNKAVÁLLALÓI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 7. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV NYILVÁNOS KIADVÁNYAINAK CÍME, TÉMÁJA, A HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, A KIADVÁNY INGYENESSÉGE, ILLETVE A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MÉRTÉKE

Kiadványlista

 8. A TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSEI ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, AZ ÁLLAMPOLGÁRI KÖZREMŰKÖDÉS (VÉLEMÉNYEZÉS) MÓDJA, ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

Tartalmazza:  A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okirata

 9. A TÖRVÉNY ALAPJÁN KÖZZÉTEENDŐ JOGSZABÁLYTERVEZETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Társaságra nézve nem releváns

 10. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK

Díjak
Állásajánlatok
Képzések

 11. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK SZAKMAI LEÍRÁSA, AZOK EREDMÉNYEI ÉS INDOKLÁSUK

A Társaság projektjeivel, pályázati felhívásaival kapcsolatos információk a Társaság honlapján folyamatosan elérhetők: https://csalad.hu/

 12. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVNÉL VÉGZETT ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI

Nincsen ilyen megállapítás

 13. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE, ILLETÉKESE

Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítési rendje

Adatkezelési tájékoztató közérdekű adatigénylésről

Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek kapcsán az ügyintézésre illetékes szervezeti egység: Ügyvezetői Titkárság 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. titkarsag@csalad.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Schubert István

schubert.istvan@csalad.hu

 14. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉS EREDMÉNYEI, IDŐBELI VÁLTOZÁSUK

A Társaságra nézve nem releváns

 15. A KÖZÉRDEKŰ ADATOKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS ADOTT SZERVRE VONATKOZÓ ADATAI

 16. AZON KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK LISTÁJA, AMELYEKBEN A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV AZ EGYIK SZERZŐDŐ FÉL

A Társaságra nézve nem releváns

 17. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV KEZELÉSÉBEN LÉVŐ KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Társaságra nézve nem releváns

 18. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)-(3) alapján közzéteendő adatok a KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA című fejezetben találhatók

 19. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV KEZELÉSÉBEN LEVŐ, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁRA ELÉRHETŐ KULTURÁLIS KÖZADATOK LISTÁJA

A Társaságra nézve nem releváns

 20. A 19. SOR SZERINTI KÖZADATOK ÉS KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUSAN SZERKESZTHETŐ VÁLTOZATA

A Társaságra nézve nem releváns

 21. A 19. SOR SZERINTI KÖZADATOK ÉS KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁÉRT FIZETENDŐ DÍJAK ÁLTALÁNOS JEGYZÉKE

A Társaságra nézve nem releváns

 22. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

A Társaságra nézve nem releváns

 23. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL MEGKÖTÖTT, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT KÖTÖTT KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK SZERZŐDŐ FELEINEK MEGJELÖLÉSE

A Társaságra nézve nem releváns

 24. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KÖTÖTT, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT A KULTURÁLIS KÖZADATOK DIGITALIZÁLÁSÁRA KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK SZÖVEGE

A Társaságra nézve nem releváns

 25. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI AZON JOGSZABÁLY, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ, KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS VAGY MÁS KÖTELEZŐ ERŐVEL BÍRÓ DOKUMENTUM (VAGY AZ ANNAK ELÉRHETŐSÉGÉRE MUTATÓ HIVATKOZÁS), AMELY AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTHATÓ KÖZADAT GYŰJTÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS TERJESZTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGEK JELENTŐS RÉSZÉNEK SAJÁT BEVÉTELBŐL VALÓ FEDEZÉSÉT ÍRJA ELŐ A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV RÉSZÉRE

A Társaságra nézve nem releváns

 26. FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁM: E-001720/2017

Felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám: B/2020/000851

Engedélyezett képzéseink

27. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV  

 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSE, BESZÁMOLÓJA

  1. 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

Beszámoló

2. 2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

Közhasznúsági jelentés

Kiegészítő melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

Általános üzleti évet záró egyszerűsített éves beszámoló

Alapítói határozat

3. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Beszámoló

4. 2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Alapítói határozat

Független könyvvizsgálói jelentés

Közhasznúsági melléklet

5. 2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Alapítói határozat

Független könyvvizsgálói jelentés

Közhasznúsági melléklet

6. 2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Alapítói határozat

Független könyvvizsgálói jelentés

Közhasznúsági melléklet

7. 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Alapítói határozat

Független könyvvizsgálói jelentés

Közhasznúsági melléklet

8. 2022. ÉVI BESZÁMOLÓ

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Alapítói határozat

Független könyvvizsgálói jelentés

Közhasznúsági melléklet

9. 2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Mérleg és Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Alapítói határozat

Független könyvvizsgálói jelentés

Közhasznúsági melléklet

 2. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVNÉL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMÁRA ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAIRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTETT ADATOK, ILLETVE ÖSSZESÍTVE A VEZETŐK ÉS VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ILLETMÉNYE, MUNKABÉRE ÉS RENDSZERES JUTTATÁSAI, VALAMINT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE, AZ EGYÉB ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK FAJTÁJA ÉS MÉRTÉKE ÖSSZESÍTVE

Foglalkoztatottak 2024/1. negyedév

 3. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEZETTJEINEK NEVÉRE, A TÁMOGATÁS CÉLJÁRA, ÖSSZEGÉRE, TOVÁBBÁ A TÁMOGATÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI HELYÉRE VONATKOZÓ ADATOK, KIVÉVE, HA A KÖZZÉTÉTEL ELŐTT A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁST VISSZAVONJÁK VAGY ARRÓL A KEDVEZMÉNYEZETT LEMOND

A Társaságra nézve nem releváns

 4. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS PÉNZESZKÖZEI FELHASZNÁLÁSÁVAL, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSHOZ TARTOZÓ VAGYONNAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ 5 M FT-T ELÉRŐ SZERZŐDÉSEK ADATAI

Az adatok a KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA című fejezetben találhatók

 5. A KONCESSZIÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT NYILVÁNOS ADATOK (PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK, PÁLYÁZÓK ADATAI, AZ ELBÍRÁLÁSRÓL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK, PÁLYÁZAT EREDMÉNYE)

A Társaságra nézve nem releváns

 6. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NEM ALAPFELADATAI ELLÁTÁSÁRA (ÍGY KÜLÖNÖSEN EGYESÜLET TÁMOGATÁSÁRA, FOGLALKOZTATOTTAI SZAKMAI ÉS MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEI SZÁMÁRA, FOGLALKOZTATOTTJAI, ELLÁTOTTJAI OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZERVEZET TÁMOGATÁSÁRA, ALAPÍTVÁNYOK ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KIFIZETÉSRE) FORDÍTOTT, ÖTMILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ KIFIZETÉSEK

A Társaságra nézve nem releváns

 7. AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK LEÍRÁSA, AZ AZOKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK

 8. KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK

2023. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv

 9. A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG FELÉ SZOLGÁLTATOTT ADATOK

 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA