A Családbarát Magyarország Központ összhangban az Alaptörvénnyel, a családok védelméről szóló törvénnyel, valamint a kormányzat családokat támogató politikájával, minden lehetséges eszközzel azt kívánja elősegíteni, hogy hazánk olyan hely legyen, ahol a családokat nemcsak anyagilag támogatják, jogilag védik és gyarapodásukban segítik, de a gyermekvállalást, a családot mint közösséget társadalmi szinten is elismerik.

A Családbarát ország projekt fő célja a családbarát szemlélet beemelése a közgondolkodásba. Stratégiai cél, hogy társadalmunkban megerősödjön és általánossá váljon a családbarát értékrend az élet minden színterén: a munkahelyeken, a szolgáltatások igénybevételénél vagy épp a közbeszédben.

A célok elérése érdekében a projekt olyan tevékenységeket valósít meg, amelyekben többek között kiemelt hangsúlyt fektet a családbarát társadalom fejlesztésére, a családi szféra társadalmi jelentőségének és a prevencióban betöltött szerepének tudatosítására. 

A társadalom korösszetételének, gyermek/fiatal, felnőtt népesség kedvezőbb elmozdulása és a nők, családok gyermekvállalási hajlandóságának növekedése úgy lehetséges, hogy a társadalomban megerősödik és általánossá válik a családbarát értékrend. 

A fenti célok elérése érdekében a projekt az alábbi tevékenységeket valósítja meg.

KÉPZÉS:

Többféle képzést kínálunk a családi életre nevelés, a munka és magánélet összehangolása, az örökbefogadás és a pályaorientáció területén. 

Pilot pályaorientációs programcsomag keretében nyújtunk új szemléletű ismereteket azon szülőknek, akik a gyermekük továbbtanulása, illetve életpályájának kialakítása terén kívánnak aktív segítséget nyújtani saját gyermekük számára. A teljes pályaorientációs csomag a szülőknek, a szakembereknek és tanulóknak egyaránt kínál képzési, illetve egyéb tájékoztató alkalmakat arra, hogy olyan átfogó tudást szerezzenek meg a résztvevők, amelynek segítségével megfelelően és az aktuális információk birtokában tudják támogatni a gyermekek életpálya-építését. Kiemelten fontos a szakemberek és a tanulók mellett a szülők bevonása is, hiszen a támogató tevékenység a pályaorientációs szereplők együttműködésével tud hatékonyan megvalósulni.

Az örökbefogadás területén a szakemberek részére képzések kerülnek megszervezésre, segítve ezzel is, hogy a gyermekek saját családjaikban nevelkedhessenek, vagy ha ez nem lehetséges, megfelelő befogadó, szerető, gondoskodó családokban nőhessenek fel. 

Képzések kerültek megszervezésre a bölcsődei dajkák, bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek, valamint az intézményvezetők részére. 

Egy pilot program keretében a védőnői hálózat számára szoptatással kapcsolatos ismeretek bővítése céljából képzés került megvalósításra.

Az idősügyi referens képzés keretében olyan szakemberek kerültek képzésre, akik aktívan hozzá tudnak járulni a helyi aktív idősödést segítő programok előkészítéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához. A képzés lehetőséget ad arra is, hogy kulturális, egészségügyi, szociális területen, valamint a civil szektorban és egyházi szervezeteknél is legyenek olyan szakemberek, akik idősügyi referensekké válnak.

KUTATÁS:

Több különböző területre vonatkozó empirikus társadalomtudományi kutatást valósítunk meg, eltérő fókusszal, célcsoporttal és módszertannal. A kutatások eredményei segítik a szakmapolitikai döntéshozókat a további jogszabályváltozások és családtámogatások tervezésében. 

Megvalósításra kerül többek között a kétkarú munkaerőpiaci kutatás, amelynek keretében feltárásra kerül egyfelől a jelen magyarországi atipikus foglalkoztatási helyzet, majd annak megállapítása, hogy az atipikus munkavégzéssel és annak egy szükségszerűen kiemelt elemével, a home office-szal kapcsolatban milyen attitűdben rejlő, információ hiánnyal összefüggő vagy jogszabályi keretekben rejlő akadályai lehetnek az atipikus foglalkoztatási formák aktívabb alkalmazásának. A kutatás eredményei, a gátló objektív és szubjektív tényezők beazonosítása lehetővé teszi a megfelelő lépések kidolgozását, ezáltal a hatékony beavatkozást a magyar munkaerőpiac rugalmasabbá tétele érdekében.

Az örökbefogadás területén feltérképezésre kerül az örökbefogadás intézményrendszerének, folyamatának helyzete Magyarországon az érintett szereplők bevonásával, továbbá az örökbefogadás sikerességének, egyes aspektusainak és a sikertelen örökbefogadások jellemzőinek, okainak vizsgálata.

A Kapcsolati erőszak témában egy komplex kutatási csomag kerül megvalósításra.

A pályaorientáció területen elkészült „A szülők szerepe és lehetőségei a pályaorientáció folyamatában” című tanulmány, amely a pályaorientációhoz kapcsolódó fogalmak tisztázását és elhatárolását követően számba veszi a pályaválasztást befolyásoló tényezőket, a pályaorientáció tartalmát és módszertani lehetőségeit, illetve a jelenlegi intézményrendszerét és szereplőit. Az összegző tanulmány sajátossága, hogy kiemelten foglalkozik a családok szerepével és lehetőségeivel a pályaválasztási döntést előkészítő folyamatban, amiről sajnos relevanciája ellenére is nagyon kevés szó esik a különféle elemzésekben és tudományos publikációkban.

További kutatások keretében vizsgálatra került a gazdasági, állami, civil és egyházi szervezetek családbarát hozzáállása, illetve felmérésre került a magyar közszféra átvilágítása.

VÉDJEGY:

A Családbarát Hely tanúsító védjegy egy szigorú kritériumrendszeren alapuló, mindenki számára kiszámítható minőséget jelentő, integrált tanúsítási rendszer. A védjegy olyan minősítési lehetőség a pályázó munkahelyek és szolgáltató helyek számára, amelynek elnyerésével a tanúsítvány birtokosa hiteles és minőségi értékelést kap a családbarát működésről. A védjegy elnyerésével a pályázó pozitív értelemben megkülönböztetheti magát versenytársaitól, valamint előnyt szerezhet a minőségi munkavállalókért folytatott küzdelemben.

CSALÁD- ÉS KARRIERPONT:

A Családbarát ország projekt teremtette meg az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen című standard eljárásrendű felhívás keretében megvalósított projektek szakmai tevékenységeinek elméleti hátterét. A kiemelt projekt által kidolgozott módszertani segédletek, útmutatók, a képzések, felkészítők szakmai anyagai, a kiképzett, felkészített szakemberek, a Család- és KarrierPontok eljárásrendje, valamint a kialakított informatikai háttér biztosítja a projektekben nyújtott szolgáltatások és tevékenységek egységes, magas színvonalú megvalósítását.

A központok a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása érdekében jöttek létre.

CSOMAGOSZTÁS:

A Családbarát Magyarország Központ a 0-3 hónapos gyermekkel rendelkező családok támogatását családbarát csomagok eljuttatásával is kívánta támogatni.

Az osztást 2021. július hónaptól kezdve 2021. év végéig, 109 kedvezményezett járásban végeztük a megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak bevonásával.

KOMMUNIKÁCIÓ:

A családbarát értékrend formálása nagymértékben kommunikációs feladat, szemléletformálást eredményez valamennyi kapcsolódó részterületen (pl. örökbefogadás), illetve a különböző családtámogatási lehetőségekről nyújt releváns tájékoztatást.

A www.csalad.hu oldal a Családbarát ország projekt kommunikációs tevékenységeihez kapcsolódó interaktív, online felület, amelyen a témával kapcsolatos információk érhetők el, és a családdal kapcsolatos témák tekintetében elsődleges hírforrás. 

Kedvezményezett neve:Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
A projekt címe:Családbarát ország
A szerződött támogatás összege:6 769 791 462 Ft
A támogatás mértéke:100%
A projekt tervezett befejezési dátuma:2023.február 28.
A projekt azonosító száma:EG-0014-003/2021